11-03-2016 Alg. Ledenvergadering

Op 11 maart 2016 heeft de 25e algemene ledenvergadering van TLV-Tegelen plaatsgevonden. In deze vergadering heeft het bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid in 2015.

Zaken die aan de orde zijn gekomen zijn:

 • opening door voorzitter
  Er zijn 35 aanmeldingen iedereen wordt welkom geheten in de fraaie kantine van de Snelle Sprong.
  Herstel en beterschap toegewenst voor de langdurig zieken
 • verslag vorige vergadering
 • jaarverslag van de secretaris
 • financieel verslag en overzicht 2015
 • verslag kascontrole commissie en verlenen décharge aan penningmeester en bestuur
 • samenstelling nieuwe kascommissie.
  Ton Boonhof blijft nog een jaar lid. Jan Klerken is nieuw lid voor deze commissie voor de komende 2 jaar.
 • Huldiging Sportman/vrouw 2015

  Dit jaar had het bestuur besloten om een zeer actief lid aan te wijzen als sportman van het jaar. De eer aan Joep Smeets die o.a  alle wandelingen prima begeleidt, hem werd de beker plus een fles drank door de voorzitter overhandigd.

   
 • Bestuurssamenstelling.
  Het bestuur bestaat uit 4 personen n.l.
  Voorzitter    Martin Janssen (aftredend en herkiesbaar)
  Secretaris Willem Fillekes
  Penningmeester Theo Janssen
  Lid Doortje Cremers

  Martin Janssen was aftredend en werd weer voor 3 jaar herkozen.
 • Begroting 2016.
  Dit jaar wordt ruimte gemaakt voor de viering van het jubileum van het 25e verenigingsjaar. Op 17 april 2016 wordt hieraan aandacht besteed door o.a. een brunch bij restaurant het Jagersrust
 • Rondvraag
 • Buffet verzorgd door Vousten Catering te Velden

(Foto's ter beschikking gesteld door Lambert Cremers)

 

Sponsorkliks: Wilt u onze vereniging sponsoren?

Aankopen via internet....

Lees meer